PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบิรหารงานอำเภอแบบบรูณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอกระแสสินธุ์เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบิหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ( ก.บ.อ.) อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565 ) ฉบับทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมธาราริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบรูณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์