ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PEA ตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ กฟต.3

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอบางกล่ำ โดยมี นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ นายประพิศ ศรีร่วมสร ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผวก. ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานหมั่นฝึกซ้อมการปฏิบัติงาน ให้เกิดความชำนาญ แบบมืออาชีพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และได้เน้นย้ำให้รู้จักบทบาทของตัวเอง ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ก็ให้นำเสนอผ่านทางผู้บริหารตามลำดับชั้น สำหรับ กฟฟ.บางกล่ำ ถึงแม้จะเป็นการไฟฟ้าสาขาย่อย แต่มีรายได้ค่ากระแสไฟฟ้ามาก เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้อยู่ในความรับผิดชอบ ตามที่ ผชก.(ต3) ได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนา กฟย.อ.บางกล่ำ ทั้งนี้ได้เห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว และให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม นำเสนอต่อไป

ข่าว : กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่