PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และโรงเรียนบ้านสวนเทศ อ.ท่าแพ จ.สตูล

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา และ สมาชิกชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมทั้งบริษัทสามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้มีพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และโรงเรียนบ้านสวนเทศ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมี นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ รผก.(ภ4) เป็นประธานในรับมอบ และมีนายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก.(ต3) เข้าร่วมการรับมอบ อุปกรณ์กีฬาให้ด้วย เพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างกิจกรรมให้กับสังคมและโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล

ข่าว/ภาพ:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคใต้(จังหวัดยะลา)