PEA ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคใต้(จังหวัดยะลา)ได้จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้จัดการ ครั้งที่ 2 /2566 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา และ สมาชิกชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมสมาชิกชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคใต้(จังหวัดยะลา) โดยมีนายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก (ต3) เพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างกิจกรรมใหกับสมาชิก ณ ห้องประชุมร้านฟ้าใส ซีฟู้ด บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ โดยมีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าว/ภาพ:แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ