PEA ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคใต้(จังหวัดยะลา) ได้จัดงานมุทิตาจิต เพื่อเป็นการแสดงถึงการมุทิตาจิตกับสมาชิกชมรมฯที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 18.30 น.
นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา และ สมาชิกชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการจัดงานมุทิตาจิตให้กับสมาชิกชมรมที่ เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 โดยมีนายสัมฤทธิ์ โชติบัณ รผก.(ภ4) เป็นประธานในงานฯ พร้อมทั้งมีนายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก.(ต3) ได้เข้าร่วมงานฯ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมุทิตาจิตให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ณ ห้องอาหารร้านฟ้าใสซีฟู้ด บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าว/ภาพ:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารชมรม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (จังหวัดยะลา)