PEA กระแสสินธุ์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสราวุธ จุลเสวต พนักงานช่างระดับ 5 และผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มีการสำรวจพาโทนและจัดแผนเข้าดำเนินการ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้คือ ปรับปรุงบำรุงรักษาตรวจสอบพร้อมทั้งสับเปลี่ยนอุปกรณ์กระแสไฟฟ้าแรงต่ำที่ชำรุดใหม่ บริเวณบ้านโคกโหนด หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธ์ุ อำเภอกระแสสินธ์ุ เพื่อความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจ่ายไฟฟ้า ร่วมทั้งเป็นการปรับปรุงและบำรุงระบบจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีของ PEA อีกด้วย

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์